Bạo hành và quấy rối

Tôi nhớ có hai lần đài truyền hình mời tôi tham gia tọa đàm về chủ đề: Chế tài cho việc xử lý bạo hành gia đình và quấy rối tình dục. Lúc ấy tôi thực đã muốn mắc cười về mấy chế tài xử phạt hành chính hài hước…