How to

Bảo mật vân tay liệu có an toàn?

Trong khi ​thế giới ca ngợi cảm biến vân tay là bước tiến mới trong ​việc bảo mật, phương pháp này lại đang lộ rõ những điểm yếu chết người. Sử dụng mật khẩu trong bảo mật thông tin đã cho thấy nhiều bất cập. Không ít người dùng chuỗi…