How to

Đã có thể cài đặt Android lên iPhone

Tuy vậy, thủ thuật này mới chỉ thực hiện trên iPhone 7, 7 Plus và iPod Touch cũng như còn nhiều giới hạn khác về tính năng. Bất chấp việc đang bị Apple tấn công mạnh mẽ trên mặt trận pháp lý, Corellium, startup cung cấp các phiên bản iOS…